O TESTU - STOPA NEUSPLEIH TESTOVA Veritas Prenatalni Testovi


STOPA NEUSPLEIH TESTOVA

Targetirano sekvencioniranje i „mikroarej“ metode imaju duži laboratorijski protokol i imaju više ciklusa sa PCR metodom od sekvencioniranja celokupnog genoma (WGS). Osim toga, targetirano sekvencioniranje se fokusira samo na specifična područja genoma, ali sama analiza ne može pružiti dovoljno pokrivanje genoma za hvatanje svih varijacija. Ovaj nedostatak pokrivenosti genoma može biti dodatno ugrožen, kada se radi sa uzorcima koji predstavljaju izazov, kao što su oni sa niskom stopom fetalne frakcije (koncentracija slobodne cirkulišuce fetalne DNK u krvi majke). U ovim situacijama, informacija nije dovoljno jasna za testiranje, kako bi pružila pouzdan rezultat bilo da se radi o višku ili manjku hromozoma. Tada se rezultati ne mogu interpretirati i test se smatra neuspelim.


UTICAJ NEUSPELOG NIPT TESTA NA PACIJENTA

Neuspeli test dovodi do povećanja anksioznosti kod trudnice i lekara, a potencijalno može dovesti do povećanja broja nepotrebnih invazivnih procedura. Kako zapravo neuspeli testovi predstavljaju izostanak rezultata, lekar koji je zatražio da se NIPT test uradi nije u mogućnosti da pruži adekvatne informacije trudnici.

„Neuspeli rezultat stvara negativan efekat, ne samo za trudnicu, nego za ceo tim koji vodi trudnoću. Više kliničkih dokaza je pokazalo da neuspeli test treba shvatiti kao crvenu zastavu i pažljivo razmotriti šta je najbolja sledeća opcija. To dugujemo našim pacijentima i struci. Treba razmotriti može li se umanjiti broj neuspelih testova i zasigurno povećati informacije koje pružamo našim pacijentima“ kaže Dr. Martin Chavez, šef odseka za fetalnu medicinu Winthrop Univerzitetske bolnice.

POSVEĆENI ISTRAŽIVANJU

Uz vrhunsku tehnologiju, test myPrenatal by Veritas pruža kliničke dokaze, koji pokazuju analizu duž celog genoma u populaciji u stvarnom svetu. Performanse testa myPrenatal by Veritas su ocenjene u velikoj naučnoj studiji, u kojoj je ucestovovalo više od 60 vodećih američkih medicinskih i univerzitetskih centara. Rezultati istraživanja su pregledani i objavljeni u najeminentnijim časopisima za ginekologe i akušere. Druga studija, objavljena nakon toga, je procenila performanse u redovnim kliničkim uslovima, te su dobijeni istovetni rezultati. Veritas nastavlja da proširuje tehnološke kapacitete sa svojom posvećenošću i podržavanjem kontinuiranih kliničkih studija za unapredenje efikasnosti NIPT-a.


PERFORMANSE TESTA
ZAŠTO ODABRATI VERITAS TEST?

  • Najviša preciznost >99.9% za detektovanje trizomija hromozoma 21, 18 i 13
  • Najniža stopa lažno pozitivnih rezultata < 0.1%
  • Najniža stopa lažno negativnih rezultata < 0.026%

  • Najveći broj analiziranih uzoraka objavljenih u studijama (Evropa, SAD i Kanada)
  • Odlična stopa detekcije aneuploidija polnih hromozoma
  • Visoka tačnost detekcije pola fetusa
  • Upotreba najpreciznije tehnologije – masovnog paralelnog sekvencioniranja

  • Jedina dokazana metoda za NIPT testove