O TESTU - NIPT METODE Veritas Prenatalni Testovi


za trudnice - NIPT METODE
NIPT testovi koji koriste targetirano sekvencioniranje nude visoku senzitivnost i specifičnost, međutim targetirano sekvencioniranje ima mnogo veću stopu neuspelih testova, nego testovi koji koriste sekvencioniranje celokupnog genoma (WGS). NIPT testovi koji koristi „mikroarej“ tehnologiju imaju smanjenu celokupnu performansu i visoku stopu neuspelih testova u odnosu na druge metode. Veritas prenatalni test koristi moć masivnog paralelnog sekvenciranja (MPS) duž celog genoma. Najtemeljniji pristup sekvencioniranju u kombinaciji sa visoko optimizovanim algoritmom daje jasniji, pouzdaniji odgovor od drugih.
Na ovom grafikonu se može videti da sekvencioniranje koje nije temeljno zahteva računanje koncentracije fetalne frakcije, kako bi se kompenzovala slaba snaga sekvencioniranja. Bez određivanja koncetracije fetalne frakcije, incidenca lažno negativnog rezultata bi klinički bila neprihvatljiva i rezultati bi većinom bili odbijeni ili bi došlo do odloženog perioda izdavanja rezultata.


KOMPARATIVNA ANALIZA

  • Definitivni rezultati
  • Najniža stopa neuspelih testova na svetu (0,1%)
  • Nije ograničen faktorima trudnice, niti uzorkom od oca

  • Može se raditi i tokom IVF trudnoće nastale donacijom jajne ćelije
  • Dvosmisleni rezultati procene rizika
  • Visoka stopa neuspelih testova (5% – 10 % i veća)
  • Može zavisiti od faktora pacijenta i zahtevati očev uzorak zbog povećanja pouzdanosti analize
  • Može doći do nemogućnosti analize kod IVF trudnoće nastale donacijom jajne ćelije

REZULTATI Veritas Prenatalnog testa SU JASNI I PRECIZNI

Rezultat može da ima dva jasna ishoda

– Aneuploidija nije detektovana – Nije otkriven višak ili manjak hromozoma

– Aneuplodija je detektovana – Otkriven je manjak ili višak hromozoma

U slučaju kada je aneuplodija detektovana uz rezultat će biti priloženo informativno objašenjenje.